امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نیکوتر از آمیختگى حلم و بردبارى با علم و دانش نیست.

                                                                            تحف العقول