جاده ی پر پیچ وخم دنیا با تمام گردنه هایش
چه قدر کشنده می شود
وقتی که ساربان قافله اش هوای نفس باشد