روزی میاد که ، بدست آقامون

تمام عزا ها و تسلیت گفتنا

به شادی و تبریک 

تبدیل میشه.


پ.ن: اون روز خیلی نزدیکه

انهم یرونه بعیدا و نریه قریبا