خوش بحالتان...

افرادی هستند

بزرگ

معامله می کنند 

بزرگ

با حاکمی

بزرگ

سود می برند

سودی بسیار بزرگ


*برای آشنایی بیشتر 

   به آیات 111 و 112 سوره توبه

                                 مراجعه کنید*