اگر قطعه ای به نام

ایران اسلامی شیــعی

به رهبری امام خامنه ای 

با امت مجاهدش

در جهان نمی بــــود

نامی از اســلام نبــود

بود ولی همه چیز بود

غیر از اسلام


  


ایــــــــران قـــــــــــلب تبنده 

و سید علی خامنه ای رهبر بیدار

جهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان اسلام