کمال واقعى: فهم و دریافت دین است، و صبر و پایدارى در برابر بلا و گرفتارى، و ارزیابى مخارج زندگى.

تحف العقول