زندگی یعنی

انتخاب بین دو راهی

حق و باطل

همه چیز و هیچ چیز

عبد خدا بودن و آزادگی ابدی

و عبد نفس و هوا و هوس بودن

و بردگی همیشگی...

یک انتخاب بیشتر نداریم