مادر چون مدادیست

که کوچک شدن را هر روز شاهدیم

و پدر چون خودکاریست

که خوب می نویسد

اما یکدفعه می بینیم

دیگرنمی نویسد.