بر خیز که راه رفته را برگردیم

         با عشق به آغوش خدا برگردیم

در عرش صدای إرجعی پیچیده ست

         یا ایتــــها النفـــس بیا برگردیـــم