پروردگارا

آنکس که تو دارد چه ندارد

و آنکس که تو ندارد چه دارد.