گاهی در سکوت شرافتی است

که در گفتن نیست

.

|خیابان نوشت|