خدایا خیلی سعی کردم قدر این مهمونی رو بدونم

ولی بازم احساس می کنم نتونستم…

یعنی سال بعد هم ما رو دعوت می کنی؟