آخه این انصافه
آخه خدا گناه نداره
آخه دیگه خدا چی کار کنه
از دست بعضی ما آدما ؟؟!!!!!

-(چون بر مردم زیانی رسد
     پروردگارشان را بخوانند
        و به درگاه او توبه کنند
          و چون از رحمت خویش
                 به آنها بچشاند
         گروهی را بینی که
       به پروردگارشان
شرک می ورزند)-

واز طرفی دیگر:

-(چون به مردم رحمتی بچشانیم
شادمان می شوند
و چون به سبب
کارهایی که
کرده اند
رنجی به آنها رسد
ناگهان نومید می گردند)-
                                                    ترجمه آیات 33و36/سوره روم