توی این مـــــــــاه مبارکـــــــ

وقتی نزدیکای افطار میشه

تلویزیونو که روشن می کنم

شبکه سه برنامه ی ماه عسله

نگاه می کنم می بینم هر کسی 

از یه دردی و مشکلی صحبت می کنه 

و از اینکه ،

خدا هیچ وقت اونو تنها نذاشته 

خیلــی دلم می گیره ، باخودم فکر می کنم

می بینم تموم دنیا شده پر از گرفتاری و غم و غصــــــه

اون وقت خیلــــی دوست دارم دعا کنم

برای تمومی همه ی مشکلات

و دعـــــــا می کنم: