--||أوفوا بعهدی اوفِ بعهدکم||--


 به پیمانی که با من بسته اید 

وفادار باشید {مومن حقیقی باشید}


 تا به عهدی که با شما بسته ام

وفا کنم {برگه ی ورود به بهشت جاویدان

و رحمت بیکران الهی و رهایی از جهنم و

غضب الهی}                                  

                                    بقره/40