اگر خواص و هدفداران جامعه

در موقعیت های حساس تاریخی

از منافع دنیاییشان بگذرند

هرگز واقعه دردناک عاشورا

دوباره تکرار نخواهد شد

و مردم جگر گوشه پیامبر خود را

با آن وضع فجیع

به خاک و خون نخواهند کشید

و الا...