افضل الاعمال انتظار الفرج = انتظار یک عمل است نه نشستن و فقط چشم براه بودن