امام باقر علیه السلام: با فرد منافق، به زبان سازش کن، و شخص مؤمن را قلبا دوست بدار.

                                                                                               تحف العقول