امیرالمومنین«علیه السلام»: انّ اللّیل و النّهار یعملان فیک، فاعمل فیهم

 امیرالمومنین«علیه السلام»: شب و روز در تو کار مى‏کنند (و مقدارى از عمر تو را مى‏گیرند)،

تو نیز در آنها کارى بکن (و چیزى براى خود بیندوز!)