حجت بر آنها تمام شده بود در ماه ذی الحجه

اما چه کردند در محرم با خاندان رسالت