دنیا بسان پلیستـــــ

سست و شکننده

هرگز نمی توان در آن

چشم بسته قدم نهاد

                               


دیدگاهمان در دنیا

باید عمیق باشد

و الا نخواهیم توانست

راه را از چاه تشخیص دهیم

.

باید در چگونگیش تأمل داشت

...