حفظ چادر حفظ دین و مذهب استـــ

        شیوه ی زهرا و درس زینب استـــــــــ

                          *

حفظ چادر چاره ساز کار هاستـــــــــ

         حافظ گل از هجوم خار هاستــــــــــــــ

                          *

حفظ چادر زخم ها را مرهم استـــــــ

          دست رد بر سینه ی نامحرم استــــــ