خواهران بد حجاب (بی حجاب که مسلمان نیست)

بیایید کمی واقع بینانه فکر کنیم


آیا حق نمی گوید


اگر ولی دم جوان ناکامی که خودکشی کرده

دیه جوانش را از شما بخواهد؟

آیا شما قتل عمد نکرده اید ؟!!!

مسئله حجاب یک مسئله ی اجتماعی و عمومیست...

                  

جوانان مردم را به خود خواهی به فساد نکشید!