به نظر شما خواهرانی که با پارچه ای مشکی رنگ

از خود و آیین خود پاسداری می کنند

و تابش و حرارت خورشید دنیا را به جان می خرند

حرارت آخرت به آنها خواهد رسید؟