تداخل و حمله ی مستقیم آمریکا به سوریه

قطعا به ضرر آمریکا تمام خواهد شد.

مقام معظم رهبری