و فردا

قطعا خورشید طلـــوع خواهد کرد

و به جهان سرما زده گرما دوباره خواهد بخشید.     

                              

       

به این صفحه نگاه کنید:

کار های روزمره ی مدرن ترین

و به روز ترین انسان ها !!!!!!!!!!!

دنباله رو های غرب و صهیونیستـــ..........

و مخالفان حقیقت و دین اســـــــــــلام

آنچه تمدن غــربــــــــ. می طلبد:

نابودی حقیقت و حق جویان و مدافعان پرچم حقانیت

و در نتیجه رسیدن به منافع شوم خود به هر طریقی می باشد.


در این صفحه مشاهده می کنید که چه طور

ظلم در جهان بیداد کرده

و فریاااااد مظلومیت عالم را فرا گرفته:

http://enikazemi.ir/rural-poverty-in-somalia