تن آدمی شریف است به جان آدمیت

               نه همین لباس زیباست نشان آدمیت