عـــــــــــید

      سعیـــــــــــــد

               فطـــــــــــــــر

بر تمامــــــــــ مسلمیـــــــــــــن مبارک باد


جمعه اول شوال