آقا اگه تو نبودی

بدون مولی نمی تونستم

یه لحظه دیگه زندگی کنم