چه جمعه ها که یک به یک غــروب شــد نیامـــدی

چه بـغض ها که در گلـــو رســـوب شـد نیامــدی

تمام طــــول هفته را به انتــــــظار جمـــعه اتــــ

دوباره صبــح . ظــهر . نه .غــروب شد نیامدی