چه خوش است صوت قـــرآن

ز تو دلربـــــــــــــــــا شـنیدن

به رختـــــــــــــــ نظاره کردن

سخن خــــــــــــــدا شنیدن