روز جهــــــــانی قدس

روز حماسه آفرینی اسلام

روز بیداری دوباره جهان اسلام

بر تمام مسلمین جهان مبارک باد

.

فردا این موج سهمگین جمعیت مسلمین است

که همچون سونامی و قدرتی عظیم

تلاش و افکار شوم دشمن را

غرق در آب خواهد کرد

.

-(و الله متم نوره ولو کره الکافرون)-

-(و خداوند نورش را(حق وحقیقت را)تمام و کامل

خواهد نمود گرچه کافران کراهت داشته باشند و نخواهند)-

                                                                          صف/8