-(لکیلا تأسوا علی ما فاتکم

و لا تفرحوا علی ما آتاکم)-     حدید/23


   -(چنان نباشید که آنچه از دست دادید 

ناراحت شوید و تأسف بخورید

و آنچه را بدست آوردید

خوش حال شوید)-

.

زیرا رسم دنیا چنین است که

آنچه روزی به تو روی آورد

روزی به تو پشت خواهد کرد

وتو امانت داری بیش نیستی.