بچه که بودم

همیشه با خودم فکر می کردم

چگونه می شود خدا از پدر و مادرم

مهربان تر باشد

او که برایم لقمه نمی گیرد

و دهانم نمی گذارد

هرچه باشد پدر و مادرم در مهر ورزی

یه چیز دیگرند

نمی دانستم خدای من 

همان پروردگار و آفریننده ی

والدین من است.