از خــیّر مـحض جـز نـکـویی نایــد
          خوش باش که عاقبت نکو خواهد شد